Algemene voorwaarden Botentehuur.nl

Artikel 1: Definities

De begrippen die voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn als volgt te definiëren:

1. Portal: de website bereikbaar via www.botentehuur.nl, die het mogelijk maakt voor huurders om eenvoudig een boot te zoeken en te reserveren.

2. Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een via de Portal zijn boten aanbiedt om te verhuren.

3. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een boot wil huren bij Verhuurder via de Portal.

4. Botentehuur: eigenaar van de Portal.

Artikel 2: Service Botentehuur

Botentehuur biedt een online platform aan (de Portal) waarop Verhuurders kunnen adverteren om hun boten voor reservering aan te bieden en waar Huurders dergelijke reserveringen kunnen maken. Als Huurder een reservering maakt via de Portal, dan gaat Huurder een overeenkomst aan met de Verhuurder bij wie hij reserveert. Botentehuur fungeert op dat moment slechts als tussenpersoon tussen Huurder en Verhuurder: Botentehuur zal de gegevens van de reservering versturen naar de betreffende Verhuurder en zal een bevestigingsmail naar Huurder versturen voor en ten behoeve van Verhuurder. Botentehuur is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst die met betrekking tot de huur van een boot tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder.

De informatie die Botentehuur verstrekt op de Portal is gebaseerd op informatie die Verhuurders aan Botentehuur verschaffen. Botentehuur besteedt veel aandacht en zorg aan het aanbieden van haar diensten, maar kan de informatie niet altijd verifiëren en kan daarom ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van de Portal of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie.

De Portal is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, de classificatie of het aantal sterren van enige boot die beschikbaar wordt gesteld door Verhuurder.

De diensten van Botentehuur worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op de Portal worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (o.a. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

Artikel 3: Gratis voor Huurder
Botentehuur brengt bij Huurder niets in rekening voor haar service, er worden door Botentehuur dus ook geen (reserverings)toeslagen aan de bootprijs toegevoegd.

Artikel 4: Algemene voorwaarden Verhuurders
4.1 Botentehuur informeert Huurder over de algemene voorwaarden die de bij haar aangesloten Verhuurders hanteren voor zover zij hiervan op de hoogte is. Deze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst of algemene voorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen Huurder en Botentehuur.
4.2 Botentehuur is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door Verhuurders gehanteerde algemene voorwaarden en/of de door hen geleverde producten of diensten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Indien Botentehuur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
5.2 Botentehuur is niet aansprakelijk voor de kwaliteiten van producten of diensten die geleverd worden aan Huurder door de bij Botentehuur aangesloten Verhuurders.
5.3 Botentehuur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door haar aan Huurder verstrekte informatie (via de Portal of anderszins) of informatie die van derden afkomstig zijn (bijvoorbeeld prijzen, beschikbaarheid, algemene voorwaarden en andere informatie van Verhuurders) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft.
5.4 Indien Botentehuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Botentehuur beperkt tot maximaal de kosten van de reservering die Huurder heeft moeten maken.
5.5 BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Botentehuur.

Artikel 6: Privacy
Botentehuur respecteert de privacy van Huurder. Botentehuur neemt de gegevens van Huurder op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Door Botentehuur worden
aan derden geen gegevens van Huurder verstrekt, behalve aan Verhuurder bij wie Huurder reserveert.

Botentehuur gebruikt de gegevens van Huurder voor de volgende doeleinden:

- om de reserveringen zo goed mogelijk te faciliteren;
- om Huurder middels nieuwsbrieven op de hoogte te stellen van de diensten van Botentehuur. Huurders kunnen zich hiervoor – indien zij dit wensen – te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden.
- om Huurder kort na de huur van een boot een e-mail te sturen met daarin het verzoek het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen.

Botentehuur maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies wordt verwezen naar de Cookieverklaring van Botentehuur.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Botentehuur is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Botentehuur geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Botentehuur, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Portal berusten bij Botentehuur. Geen van de algemene voorwaarden kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Huurder.

9.2 Het is Huurder niet toegestaan om aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Botentehuur te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Huurder niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Botentehuur of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter wereld.

Artikel 9: Vernietiging bepaling

9.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten die zijn gesloten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die tussen Huurder en Botentehuur ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11: Slotbepaling
11.1 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Botentehuur van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.